همه پست ها در دسته بندی

آشنایی با مناطق و محله ها

آشنایی با محله الهیه تهران

تاریخچه محله الهیه: در گذشته باغات زیادی در محله وجود داشت که متعلق به بانو فخرالدوله بود. وی این اراضی را به قطعات کوچک تفکیک کرد و به میرزا جعفر حکیم الهی فروخت. حکیم الهی نام این محله را الهیه گذشت و زمین ها را به مردم فروخت. همچنین در زمان احمد شاه، دولت قسمتی…